MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

การประชุมผู้ถือหุ้น

 
ปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : เผยแพร่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (EGM-MBK) : เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : เผยแพร่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2566

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (EGM-MBK) : เผยแพร่ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 : เผยแพร่ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (EGM-MBK)

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 : เผยแพร่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 : เผยแพร่ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : เผยแพร่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 : เผยแพร่ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 : เผยแพร่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด

คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด

คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด

คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด
การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด

คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดาวน์โหลด
ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดาวน์โหลด
การมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ ดาวน์โหลด