MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. รายงานประจำปี ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ของบริษัท (www.mbk-center.co.th) โดยครอบคลุม ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

  1.1 งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทาง การเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
  1.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1.3 รายการระหว่างกัน
  1.4 นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
  1.5 โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของ กรรมการในแต่ละคณะ
  1.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทได้ เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
  1.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  1.8 โครงสร้างบริษัท และบริษัทในเครือ
  1.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  1.10 การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

 2. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลและการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ กลต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ กลต. เช่น รายงาน ประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

 3. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mbk-center.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส (MBK TODAY) ที่รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัท กิจกรรมของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ที่อยู่: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2620-7120
โทรสาร: 0-2620-7000
E-mail: sakchais@mbk-center.co.th
Homepage: http://www.mbk-center.co.th