MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ติดต่อเลขานุการบริษัท

 
เลขานุการบริษัท
นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ของ MBK ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีภาระ หน้าที่จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้ง ให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท