MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ผลคะแนน AGM

 

ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

ข้อมูลผลการประเมินการจัดประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คะแนนเต็ม ผลคะแนนที่บริษัทได้ ผลประเมิน หมายเหตุ
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
100
100
-
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
100
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
100
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
100
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
100
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
100
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
-
-
-
ไม่มีการประเมินผลเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในการประชุมสามัญฯ ปี 2554 ทางสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ประเมิน จึงประเมินผลให้เฉพาะในการประชุมสามัญฯ ปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 เท่านั้น
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
100
99.25
ดีเยี่ยม
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
100
98
ดีเยี่ยม
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
100
93.25
ดีเยี่ยม
 
ผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
100
97.40
ดีเยี่ยม