MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

 
ปี

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554/2555

ประจำปี 2553/2554

ประจำปี 2552/2553

ประจำปี 2551/2552

ประจำปี 2550/2551

ประจำปี 2549/2550

ประจำปี 2548/2549

หมายเหตุ : การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป เป็นวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรกโดยเป็นงบการเงิน สำหรับรอบระยะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554