MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

งบการเงิน

 
ปี

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554/2555

  • งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    (ก.ค.'54 - ธ.ค.'54) ดาวน์โหลด
  • งบการเงินไตรมาส 1/54-55
    (ก.ค.'54 - ก.ย.'54) ดาวน์โหลด

ประจำปี 2553/2554

ประจำปี 2552/2553

ประจำปี 2551/2552

ประจำปี 2550/2551

ประจำปี 2549/2550

ประจำปี 2548/2549

หมายเหตุ : การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป เป็นวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554จึงได้จัดทำขึ้นตามวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครั้งแรกโดยเป็นงบการเงิน สำหรับรอบระยะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554