MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

 
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด