MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ค่านิยมองค์กร

 
วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้พนักงานตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็น กลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยกำหนดเป็น ค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทและได้มีการทำกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (Behavior) ที่ถือเป็น มาตรฐานในการบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร “องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ และมีการ ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เอื้อให้เกิด โอกาสในการหา แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า SMOOTH© โดยมีความหมาย ดังนี้

Service Mind

มีจิตบริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

Merit & Integrity

ทำงานโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม

Ownership

รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงาน และภาคภูมิในองค์กร

Openness

พร้อมเปิดใจกว้าง รับฟัง ทำใจเปิดกว้าง สื่อสารเปิดเผย

Teamwork

สร้างทีมงานเด่น เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

High Commitment

เน้นความมุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ

Continuous Learning

สร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบกล้า เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด

ทั้งนี้ ระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากต้องยึดถือ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม SMOOTH© แล้ว ยังกำหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม สำหรับระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดย กำหนดค่านิยม L D P ขึ้น

Leader of Change

นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่มีทัศนคติ วิสัยทัศน์และเป็นที่ยอมรับ

Decisiveness

เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ เหตุผล และทันต่อสถานการณ์

People Development

สร้างคนเก่งคนดี พัฒนา เปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้า