This printed article is located at https://investor-th.mbkgroup.co.th/chairman_message.html

สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในปี 2563 มีอัตรา การลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งลดลงจาก ปี 2562 ที่มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 อันเนื่องมาจากผลกระทบรุนแรงจากมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เข้มงวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมาตรการนี้ได้ส่งผลกระทบ ต่อภาคธุรกิจ การจ้างงาน ประชาชนในวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้ เข้าสู่ภาวะถดถอยและตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลง ประกอบกับสถานการณ์ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนของ เศรษฐกิจ และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเทศต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะธุรกิจ ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยว ประกอบกับช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่มีการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย กระจายเป็นวงกว้าง และรวดเร็วกว่าการระบาดรอบแรกสร้างความวิตกกังวลต่อคนภายในประเทศ ส่งผลให้การ จับจ่ายใช้สอย การเดินทางท่องเที่ยวลดลง ซึ่งกระทบกับธุรกิจทุกภาคส่วนมีผลให้สภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้ว ถดถอยลงไปอีก รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างรุนแรง

ปี 2563 จึงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับ กลุ่ม บริษัท เอ็ม บีเคด้วยวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจโรงแรมและ การท่องเที่ยว ทำให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บีเค ต้อง บริหารจัดการและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ช่วงวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำ เนิน งานไปได้อย่างต่อเนื่องและมองหาโอกาสเพื่อเตรียม พร้อมรับ New Normal เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ในภาพรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน 9,234 ล้านบาท ลดลง 3,015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 และกำไร สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 149 ล้านบาท ลดลง 2,650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 เนื่องจาก บางธุรกิจต้องปิดสถานประกอบการ ตามมาตรการ ในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจกอล์ฟ และธุรกิจศูนย์อาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2562 มีการรับรู้รายได้ เงินปันผลพิเศษระหว่างกาลจำนวน 533 ล้านบาท จากบริษัทที่ลงทุนแห่งหนึ่ง ดังนั้น จึงทำให้รายได้ และกำไรสุทธิของปี 2563 เมื่อเทียบกับป ี2562 มียอดลดลงดังกล่าวข้างต้น

ส่วนฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท เอ็ม บีเค ณ วันที่31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับ ปี2562 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ มีสินทรัพย์ รวม 57,142ล้านบาท หนี้สินรวม 35,757ล้านบาท โดยหนี้สินรวมดังกล่าวประกอบด้วย หนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย 18,916 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระ ดอกเบี้ย 16,841 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 21,385ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 กลุ่ม บริษัท เอ็ม บีเค ได้มีการสำรองเงินสดไว้เพื่อให้ เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดดังกล่าว ประมาณ 6,000 ล้านบาท

ธุรกิจศูนย์การค้า ศูนย์การค้า MBK Center ได้มีการปรับปรุงพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วน กลางภายในอาคารให้สอดรับกับสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้รองรับกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้และยังต้องคงรักษา การเป็นศูนย์การค้าที่เป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourist Destination)

นอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีAI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและ พฤติกรรมลูกค้าและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศูนย์การค้า MBK Center ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการของ องค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค และอาคารพาราไดซ์เพลส และ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ในโซนต่างๆเพื่อให้มีความทันสมัยและมีสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสอดรับกับความต้องการและความพึงพอใจของ ลูกค้าที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์การค้า เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ติวานนท์ เป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ แห่งใหม่ในย่านถนนติวานนท์บนเนื้อที่กว่า 21 ไร่และมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,000 ตารางเมตรโดยโครงการตั้งอยู่ ริมถนนติวานนท์จังหวัดปทุมธานีใกล้กับสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลกอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ (RDGC) และสนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟ คลับ (BKGC) โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วย สร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพบนที่ดินดังกล่าวไปสู่การเป็น Riverdale District

ธุรกิจกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ในฐานะบริษัทร่วม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 48.66 รับรู้ส่วนได้เสียในปี 2563 เท่ากับ (33.63) ล้านบาท โดยโครงการต่างๆ มีความคืบหน้า ดังนี้

ในปี 2563 SPW ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก” จาก World Retail Awards (ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่ปี 2561-2563)

โครงการ ไอคอน สยาม โดยในส่วนของศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรง เช่นเดียวกัน และในส่วนอาคาร คอนโดมิเนียม 2 อาคาร ซึ่งประกอบด้วย อาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ณ ไอคอนสยาม และอาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ คาดว่าสามารถขายและโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้า ได้ทั้งหมดภายในปี 2564

โครงการ สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ (Siam Premium Outlets Bangkok) โดยร่วมทุนระหว่าง SPW กับ ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป (50:50) เป็น อินเตอร์เนชั่นแนลลักชัวรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทยบนเนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบ ด้วยพื้นที่เช่าประมาณ 50,000 ตารางเมตร ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2563

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มีการมีการปรับปรุงห้องพักและระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าพักให้มีความ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อาทิในปี 2563 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้ทำการปรับปรุงห้องพักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 227 ห้อง ให้มีความทันสมัยเน้นความสะดวกสบาย และโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้ทำการปรับปรุงห้องพักจำนวน 5 ห้องให้เป็นแบบ Real Triple ทำให้มีพิ้นที่ใช้สอยและมองเห็นทิวทัศน์ได้มากขึ้น และมีการปรับปรุงสระว่ายน้ำและ ภูมิทัศน์รอบสระว่ายน้ำให้มีความสวยงาม และมีแสงสว่างมากขึ้น ทั้งนี้ทุกโรงแรมได้เร่งทำการตลาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการ ขาย เพื่อสร้างรายได้และสภาพคล่องทางการเงิน จากบริการที่มีอยู่ในโรงแรม ควบคู่กับการดูแล ควบคุมค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ทุกโรงแรมได้มีการควบคุม ดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุขโดยได้รับรางวัล SHA-Amazing Thailand Safety & Health Administration และในปี 2563 ธุรกิจโรงแรม ยังได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน โดยมี รายละเอียดเปิดเผยในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

ธุรกิจกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 5 สนาม โดยแบ่งออกเป็น ในจังหวัด ภูเก็ต 2 สนาม คือ สนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) และสนามกอล์ฟ เรดเมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) โดยทั้ง 2 สนามเป็นสนามที่ได้รับ การยอมรับจากนักกอล์ฟทั้งชาวไทย และชาวต่าง ชาติว่าเป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย LPGC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติเช่น Tripadvisor, Asian Golf Award, HAPA, Thailand Best Golf Courses, Best of Thailand Awards Voted by Chinese Tourists, IAGTO, IGOLF Charter

ส่วนในจังหวัดปทุมธานี 3 สนาม ได้แก่ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ (RDGC),สนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟ คลับ (BKGC) และ สนามกอล์ฟ ลำลูกกา คันทรี่ คลับ (LLKGC) โดยสนาม RDGC กับ BKGC จะเป็น 2 สนามที่ตั้ง อยู่บริเวณเดียวกัน โดยที่ BKGC เป็นสนามกอล์ฟ มีการให้บริการทั้ง Day Golfและ Night Golf เพื่อ ความสะดวกของผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ สนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2563 ได้ปรับปรุงใน ส่วนของสภาพสนาม และคลับเฮาส์และระบบไฟ Night Golf สำหรับสนาม BKGC เพื่อเพิ่มความ สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การให้บริการสนาม กอล์ฟของทางกลุ่มธุรกิจได้มีการทำสัญญาการเป็น พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟชั้นนำในต่าง ประเทศอีกหลายสนาม ทำให้ธุรกิจกอล์ฟของ กลุ่ม บริษัท เอ็ม บีเค มีความหลากหลายและสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บีเค ที่พัฒนา แล้วได้แก่ โครงการควินน์คอนโดสุขุมวิท 101 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์บริเวณติดสถานีรถไฟฟ้า ปุณณวิถีถนนสุขุมวิท มูลค่า โครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้พัฒนาโครงการ ควาริทซ์พระราม 9 (QUARITZ RAMA9) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย บนทำเลที่มีศักยภาพติดถนนพระราม 9 ซึ่งใกล้ศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยรูปแบบ บ้านที่ทันสมัย หรูหรา ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 600 ล้านบาท โครงการได้เปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งประกอบด้วยโครงการ พาร์ค ริเวอร์เดล เป็นการออกแบบบ้านที่มีพื้นที่สวนรอบบ้าน ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิด กับธรรมชาติและรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ และโครงการเดอะริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ซึ่งเป็นวิลล่าสุดหรูสไตล์ “Elite Villa” พร้อมวิวสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล แบบพาโนรามา โดยทั้ง 2 โครงการมีมูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท

ธุรกิจอาหาร ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหาร ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารีจำกัด (มหาชน) (PRG) ในปี 2563 กำลังซื้อและพฤติกรรม ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ภาพรวมในธุรกิจข้าวภายในประเทศมีอัตราเติบโต ที่ทรงตัวแต่ในภาคของตลาดต่างประเทศนั้นปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไทย ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากวัตถุดิบข้าวขาวที่เป็นสินค้าหลักในการส่งออก สามารถเก็บเกี่ยวได้น้อยจากสภาวะภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับ คู่แข่งในตลาดโลกได้ส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยจึงลดต่ำ ลงกว่าปี 2562 เป็นอย่าง มากผู้ส่งออกจึงหันมาทำตลาดภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้นการแข่งขันทางด้านราคา จึงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ PRG ต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ทั้งในเรื่องแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ แผนการขาย กลยุทธ์ทางด้านราคา และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เพิ่มความหลากหลายของ สินค้าทางด้านอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขายและการตลาดในช่องทาง หลักที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุดโดยมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพ

สำหรับธุรกิจศูนย์อาหารในแบรนด์ “ฟู้ดเลเจ้นด์ส บายเอ็ม บีเค” (Food Legends by MBK) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บีเค ฟู้ด ไอแลนด์จำกัด (“MBK-FI”) มีทั้งหมด 2 สาขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองสามารถเข้าถึงได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมถึงการขนส่งสาธารณะอื่นๆ โดยตั้งอยู่ บนชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center และ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน

ธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ และสินเชื่อรายย่อย โดยมีหลักประกันเป็นอาคารชุด รวมถึงสินเชื่อธุรกิจที่มีหลัก ประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีสภาพคล่อง และเป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานที่ดีดำเนินธุรกิจโดยบริษัท เอ็ม บีเคการันตีจำกัดโดย ในปี2563 พอร์ตสินเชื่อเท่ากับ 8,912 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2562 ประมาณ ร้อยละ 7.7

สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ที่เป็น รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ดำเนิน ธุรกิจโดยบริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัด โดยในปี 2563 พอร์ตเช่าซื้อเท่ากับ 6,607 ล้านบาท โดยเติบโตลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 9.34

ทั้งนี้ธุรกิจการเงินได้มีการดูแลควบคุมหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performingloan: NPL) ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและยอมรับได้ในสถานการณ์ วิกฤตดังกล่าวโดยการจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือผ่อนปรน หรือการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และสอดคล้อง ตามที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือ

ธุรกิจอื่นๆ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แอพเพิล ออโต้ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (AAA) โดยดำ เนินธุรกิจประมูลและบริการรับฝาก ขนย้ายยานพาหนะ ที่นำ มาตรฐานการประเมินและตรวจสอบสภาพยานพาหนะจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้โดย AAA มีระบบการประมูลออนไลน์ผ่านระบบ E-Auction ที่มีความทันสมัยเป็นอันดับ ต้นของประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ Apple Auto Trade ซึ่งเป็น ตัวกลางในการซื้อขายรถ และระบบ Apple E-Bidding โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อ เพิ่มการให้บริการอย่างครบวงจรให้กับผู้ซื้อและผู้ขายสามารถประมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยในปี 2563 AAA มีรถยนต์เข้าประมูลมากกว่า 75,000 คัน ซึ่งได้มีการ จัดประมูลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และในปี2564 จะเพิ่มสถานที่ประมูลอีก 4 จังหวัดรวมทั้งจะมีการเพิ่มสถานที่จอดรถในต่างจังหวัดเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ จำนวนรถที่เข้าประมูลเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งซึ่งจะทำให้ AAA มีสถานที่จัดเก็บรถรวมเป็น 25 จังหวัด

ศูนย์สนับสนุนองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาและ สนับสนุนการทำธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์หลากหลายธุรกิจโดยศูนย์สนับสนุนองค์กรได้ให้ความสำคัญในการ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน องค์กรเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจต่างๆในกลุ่ม บริษัท เอ็ม บีเคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วย รวมทั้งได้นำแอปพลิเคชันและระบบต่างๆ มาช่วยเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขัน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพื่อสร้างเอกลักษณ์และ Brand ของ กลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค ให้มีความโดดเด่น และแข็งแรงยั่งยืน เช่น MBK Application, CRM (CustomerRelationship Management), AI (Artificial Intelligence) เป็นต้น

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความ สำคัญในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กลุ ่มบริษัท เอ็ม บีเค มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน โดยในปี 2563 ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมาและได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกัน 9 ปีซ้อนตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยังคงตระหนักและ ให้ความสำคัญ โดยการสร้างคุณค่าร่วมกับ “สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ” ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นพนักงานให้เกิด จิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม และความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ สังคมแห่งความสุข และนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ในทุกมิติโดยมีรายละเอียด เปิดเผยในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

ถึงแม้ว่าผลประกอบการในปี 2563 และต่อเนื่องในปี 2564 ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บีเคจะได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ด้วยการ บริหารจัดการและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ช่วงวิกฤต ประกอบกับจากมาตรการ ภาครัฐที่ช่วยเหลือ พยุงเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนา และการกระจายวัคซีนจะช่วยให้เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทใน กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและยังคง ความมั่งคง และ ยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มรวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่ให้ความ ไว้วางใจ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มบริษัท เอ็ม บีเคจะยังคงยึดมั่นในการ ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อสร้างความสำเร็จและ สร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.