MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การ ประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมี จิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการที่ดี 15 ข้อ ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และในปี 2552/2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน พร้อมส่งมอบให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้ กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้ กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัท ในเครือด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
 1. องค์ประกอบและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

  1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
  1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
  1.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
  1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
  1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ
  1.6 การประชุมคณะกรรมการ
  1.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
  1.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
  1.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  1.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
  1.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการจ่ายปันผล
 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ ด้านพนักงาน และด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 6. จริยธรรมทางธุรกิจ
 7. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท